Tietosuojaseloste

EtusivuTietosuojaseloste

Kerätessään, tallentaessaan, käyttäessään ja luovuttaessaan käyttäjien tietoja Visual computing Oy noudattaa henkilötietolakia (1999/523) sekä tätä tietosuojaohjeistusta.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Visual computing Oy (Y-tunnus: 0734590-9)
Postiosoite: PL 230, 33101 Tampere

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Toimitusjohtaja Petri Jyrkkä
Sähköposti: petri.jyrkka@talopeli.fi

Rekisterin nimi

TaloPeli – käyttäjä- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään ja henkilötietoja käsitellään

 • käyttäjien käyttöoikeuksien todentamiseksi ja ylläpitämiseksi;
 • käyttäjien tilaamien palveluiden hallinnoimiseksi;
 • tutkimustoimintaa ja tilastointia varten; sekä
 • rekisterinpitäjän ja tämän yhteistyökumppaneiden viestintää, tiedottamista, suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää vähintään seuraavat tiedot jokaisesta palveluun rekisteröityneestä käyttäjästä:

 • Yhteystiedot (mm. nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)
 • Yrityksen nimi (mikäli käyttäjä edustaa yritystä)
 • Tunnistustiedot (salasana ja käyttäjätunnus)
 • Käyttäjätunnuksen avaus- ja päättymistiedot

Lisäksi rekisteri voi sisältää käyttäjän rekisteröityessä tai myöhemmin käyttäjätunnuksensa kautta antamia muitakin kuin edellä mainittuja tietoja kuten hankkeen suunnittelutietoja tai suunnittelualatietoja.

Tiedot kerätään käyttäjiltä heidän rekisteröitymisensä yhteydessä antamista tiedoista sekä myöhemmin käyttäjien muuttaessa tai päivittäessä tietojaan. Kukin käyttäjä on vastuussa palvelussa antamistaan tiedoista ja siitä, että tiedot ovat ajantasaisia ja paikkaansa pitäviä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Kaikkia rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa Visual computing Oy:n yhteistyökumppaneille tai kolmansille, jotka tarjoavat tuotteitaan palvelussa, sen kautta tai muutoin (palvelussa mainitut yritykset).

Tietojen luovutukset voivat tapahtua

 • palveluun tai palvelun toimintaan liittyviin tarkoituksiin;
 • tutkimustoimintaan ja tilastointiin; sekä
 • viestintää, tiedottamista, suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tietoja voidaan luovuttaa myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kukin rekisteröity käyttäjä antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen edellä mainittuihin tarkoituksiin rekisteröityessään palveluun. Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön tai muun viranomaismääräyksen niin velvoittaessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja rajoitetuilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeus myönnetään vain sellaisille henkilöille, joiden pääsy rekisterin tietoihin on välttämätöntä palvelun toimivuuden takaamiseksi.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteristä itseään koskevat tiedot kirjautumalla oma-aloitteisesti palveluun. Mahdollinen korjaus virheellisiin, tarpeettomiin, puutteellisiin tai vanhentuneihin rekisterin tietoihin tulee tehdä samassa kohdassa.

Kukin käyttäjä on velvollinen päivittämään omat palvelussa olevat tietonsa ja huolehtimaan siitä, että ne ovat ajantasaisia ja paikkaansa pitäviä.

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä

Käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen ja luovuttaminen poistamalla rekisteröitymällä hankkimansa käyttäjätunnus. Käyttäjä voi itse poistaa tietonsa rekisteristä. Poistaminen tapahtuu oma-aloitteisesti kirjautumalla ensin palveluun.

Kielto-oikeutta käyttäessään käyttäjä hyväksyy sen, että palvelun käytettävyys heikentyy tai estyy kokonaan. Käyttäjä voi tietojen poistamisen jälkeen jatkaa palvelun käyttämistä rekisteröitymättä tai tilata myöhemmin uuden käyttäjätunnuksen ja rekisteröityä uudelleen käyttäjäksi.

Käyttäjän tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä ei noudata palvelun käyttöehtoja tai väärinkäyttää palvelua.

Tietosuojaohjeistuksen muuttaminen

Visual computing Oy:llä on oikeus muuttaa palveluun liittyvää tietosuojaohjeistustaan. Kulloinkin voimassa oleva ohjeistus löytyy www.talopeli.fi -sivustolta.